TR

AKSA Beheer
Bewindvoering en Inkomensbeheer

Veelgestelde vragen

Wij ontvangen veel vragen, en dat is begrijpelijk. Wij proberen daarom op onze website u al snel antwoord te kunnen geven op deze veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Bewindvoering en inkomsensbeheer

Inkomensbeheer gaat u vrijwillig aan, terwijl beschermingsbewind door de rechter opgelegd wordt. De rechter spreekt het bewind via een beschikking af, waarna er een bewindvoerder aangesteld wordt. Deze bewindvoerder is vervolgens verantwoordelijk voor uw financiën.

Bij inkomensbeheer vraagt u zelf om financiële hulp. Hierbij maken wij afspraken met u. Mocht u deze afspraken niet nakomen, ontbinden wij de overeenkomst. Tegelijkertijd bent u zelf eindverantwoordelijke voor hetgeen er met uw geld gebeurd.

Als u baat bij financiële hulp heeft, komen we graag met u in gesprek. Het intakegesprek kunt als een kennismakingsgesprek zien, waarvoor we wel enkele zaken van u nodig hebben. Deze zaken staat uitgebreid vermeld in de bevestigingsbrief. Tijdens het intakegesprek kijken wij naar uw financiële situatie, de mogelijke problemen en de mogelijkheden. We maken vervolgens een tweede afspraak met u voor het bespreken van het vervolgtraject.

Bewind moet worden aangevraagd bij de kantonrechter. Het is alleen niet zo dat iedereen bewind aan mag vragen en/of aan mag passen. Alleen onderstaande personen en organisaties hebben dit recht:

 • De persoon om wie het zelf gaat;
 • De partner van de persoon om wie het gaat;
 • Familieleden van de persoon om wie het gaat, tot in de 4e graad;
 • Iemand die het gezag heeft, zoals de voogd als de persoon jonger is dan 18 jaar;
 • De beschermingsbewindvoerder;
 • De officier van Justitie;
 • De organisatie die de persoon verzorgt of begeleidt.

Een bewindvoerder is volledig eindverantwoordelijke over de financiële zaken van de cliënten. Tot de (dagelijkse) taken van een bewindvoerder horen onder meer onderstaande taken:

 • Inkomen veiligstellen, monitoren en bewaken.
 • Betalen van alle vaste lasten en leefgeld.
 • Afhandelen van alle (financiële) post.
 • Opstellen van een begroting.
 • Aanvragen (bijzondere) bijstand.
 • Aanvragen kwijtscheldingen.
 • Aanvragen en wijzigen van toeslagen.
 • Indienen van de jaarlijkse belastingaangifte IB (box 1).
 • Verstrekken van online inzage zodat u mee kan kijken.


Heeft u op dit moment schulden? Dan worden bovengenoemde taken aangevuld met extra taken. Zo maken wij een inventarisatie van de schulden en stellen we een plan van aanpak op. Ook treffen we betalingsregelingen, vechten we beslag op inkomen/boedel/bank aan en begeleiden we u op het gebied van schuldhulpverlening.

De kosten voor inkomensbeheer danwel beschermingsbewind komen voor rekening van de cliënt(e). Feit is alleen dat niet iedereen in staat is om de kosten zelf te betalen. In dat geval is het mogelijk om gehele- of gedeeltelijke bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente. Indien u hiervoor in aanraking komt, dienen wij een aanvraag hiervoor in bij uw gemeente. De gemeente beslist uiteindelijk of de kosten voor uw vergoedt worden. Dit verhaal geldt voor bewindvoering, maar veelal niet voor inkomensbeheer. Dit wordt in weinig gevallen vergoedt door een gemeente.

Ja, het is mogelijk om een fysieke afspraak te maken met uw bewindvoerder van Aksa Beheer, Bewindvoering en Inkomensbeheer. Het is goed om te weten dat u recht heeft op één fysieke afspraak per jaar. De bewindvoerder neemt zelf contact met u op voor het maken van de afspraak. Mocht u eerder een afspraak willen, kunt u contact met ons opnemen.

Als bewindvoerder zijn wij verplicht om een boedelbeschrijving op te stellen en in te dienen bij de rechtbank. Dit moeten wij binnen 4 maanden na de start van het bewind doen. In deze beschrijving zijn alle bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven opgenomen. Deze boedelbeschrijving wordt veelal als nulmeting/nulpunt aangezien.

Een bewindvoerder is verplicht om iedere vijf jaar een verslag op te stellen. In dit verslag staat hoe het gaat met het bewind, of er een verbetering waarneembaar is of dat juist sprake van het tegenovergestelde is. In dit verslag delen wij ook onze verwachtingen voor de komende jaren. U heeft zelf ook de mogelijkheid om in dit verslag uw mening te geven over het bewind.

Dit is een rapportage waarin uw bewindvoerder uitlegt hoe hij/zij uw financiën beheerd heeft. In dit rapport vindt u een overzicht van uw inkomsten, uitgaven, banksaldi en schulden. Tevens staat in dit rapport uitgelegd wat er precies met uw schulden gedaan is. Uw bewindvoerder vraagt vervolgens aan u om dit rapport te controleren en ondertekenen.

De bewindvoering stopt vanzelf als er een einddatum in de beschikking staat. Ook in geval van overlijden van de onderbewindgestelde en als het bewind in curatele overgaat, eindigt de bewindvoering. In andere situaties is het aan de kantonrechter om het bewind te beëindigen.

Leefgeld en extra geld

In Nederland is geen wettelijk minimumbedrag voor leefgeld vastgesteld. Dit bedrag is per persoon verschillend en is onder meer van de financiële situatie afhankelijk. Bij het vaststellen van het leefgeld wordt ook gekeken naar de samenstelling van het huishouden. Het leefgeld ontvangt u in ieder geval op een beheerrekening, vanaf waar u betalingen kunt doen. Dit bedrag is uitsluitend bedoeld voor noodzakelijke uitgaven, waaronder boodschappen en persoonlijke verzorging. U kunt vaak ook nog gebruik van andere regelingen maken, bijvoorbeeld van voedselpakketten van de Voedselbank.

Bij inkomensbeheer vraagt u zelf om financiële hulp. Hierbij maken wij afspraken met u. Mocht u deze afspraken niet nakomen, ontbinden wij de overeenkomst. Tegelijkertijd bent u zelf eindverantwoordelijke voor hetgeen er met uw geld gebeurd.

Het leefgeld maken wij standaard iedere maandag naar u over. Wilt u het op een andere dag ontvangen? In overleg is dit mogelijk.

U ontvangt in principe altijd uw leefgeld. Mocht er onverhoopt een tekort zijn, maken wij het bedrag over dat overgemaakt kan worden. Het restant ontvangt u vervolgens zo snel mogelijk. Hierbij moeten we aangeven dat dit alleen in uitzonderlijke gevallen aan de orde is.

U kunt bij uw bewindvoerder extra leefgeld aanvragen. Als u dit van maandag tot en met donderdag voor 13.00 uur doet, wordt de aanvraag dezelfde dag nog in behandeling genomen. Mocht u verzoek toegekend worden, ontvangt u het extra bedrag binnen 24 uur. Dit geldt overigens alleen voor verzoeken die u via onze website indient. Als u per mail een verzoek indient, handelen wij dit verzoek binnen twee werkdagen af.

Uw kinderbijslag maken wij naar uw leefgeldrekening over. Dit geld is immers bedoeld voor de kosten die u maakt voor uw kind(eren). Alleen in uitzonderlijke gevallen maken wij de kinderbijslag niet over. Dit is bijvoorbeeld het geval als er nieuwe achterstanden dreigen te ontstaan. In dat geval stellen wij u tijdig op de hoogte.

Indien er geen dringende zaken of betalingen zijn, kunt u uw vakantiegeld ontvangen. Op het moment dat u in de MSNP of WSNP zit, beoordeeld de schuldhulpverlener hoeveel vakantiegeld u mag behouden op uw beheerrekening. Vervolgens beslissen wij of we het vakantiegeld op uw leefgeldrekening over kunnen maken.

Indien er geen dringende zaken of betalingen zijn, kunt u uw vakantiegeld ontvangen. Op het moment dat u in de MSNP of WSNP zit, beoordeeld de schuldhulpverlener hoeveel vakantiegeld u mag behouden op uw beheerrekening. Vervolgens beslissen wij of we het vakantiegeld op uw leefgeldrekening over kunnen maken.

Algemeen

Binnen twee werkdagen reageren wij inhoudelijk op uw mail. Aksa Beheer, Bewindvoering en Inkomensbeheer is op vrijdag gesloten, waardoor wij op die dag sowieso geen mails in behandeling kunnen nemen. Met de periode van twee werkdagen houden wij ons aan de kwaliteitseisen voor curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

Bij Aksa Beheer,  Bewindvoering en Inkomensbeheer maken wij gebruik van een online systeem. Dit systeem draagt de naam Onview en is te bereiken door op de homepagina rechtsboven op MIJN ONVIEW te klikken. U kunt vervolgens inloggen met de gegevens die u van uw bewindvoerder ontvangen heeft. Heeft u nog geen inloggegevens ontvangen? Neem dan contact op met uw bewindvoerder van Aksa Beheer, Bewindvoering en Inkomensbeheer.

U krijgt van uw bewindvoerder een klachtenregeling verstrekt. In deze regeling vindt u precies op welke manier u een klacht in kunt dienen. Mocht u een klant hebben, stellen wij het op prijs als u deze klacht eerst met ons wilt bespreken. Mochten wij er niet met u uitkomen, kunt u schriftelijk uw klacht indienen. Nadat wij dit gedaan hebben, ontvangt u binnen één week een schriftelijke uitnodiging voor een gesprek met de beklaagde. Vervolgens wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht over een (on)gegrondverklaring van de klacht. Mocht de klacht gegrond verklaard worden, wordt u op de hoogte gesteld van de gevolgen die de bewindvoerder hieraan verbindt.  

 

Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost? Dan kunt u een klacht indienen bij de rechtbank. De rechter vraagt ons vervolgens om op uw klacht te reageren. Mocht het nodig zijn, kan de rechtbank een zitting plannen. Voor deze zitting wordt zowel u als wij uitgenodigd. Het is vervolgens aan de rechter om te beoordelen of de door u ingediende klacht terecht is of niet.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op, samen kijken we naar een oplossing.
Telefonisch op: 0575 – 214 214 of per email via: info@AksaBeheer.nl